ထား၀ယ္ -ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ -ဘုတ္က်ြန္းခ၇ီးစဥ္( Dawei- Maungma Kan Beach – Bok Island Trip)

Unforgettable  Thingyan Festival Trip in Dawei – Bok Island. 13082027_872712119522665_794924503_n